Модел на компетенции в start-up компаните

Културата в компаниите и особено в start-up-ите е определяща за поведенията на служителите, как те вземат решение и за цялостната нагласа към колегите и самата организация. Когато наемаме даден специалист, се стремим той освен да отговаря на изискванията за позицията, и да „пасва“ на културата на компанията. Както споменах в статията Подбор на персонал в start-up компании, наемането за start-up компании има своите особености. Затова е важно да се фокусираме върху културата на нашата компания или компетентностите, които търсим и които са важни за нас. Компетенциите са черти на характера или поведения, които можем да откроим като важни и които могат да спомогнат за успеха на нашата компания.

Изграждането на компетентностен модел, като част от културата, може да ни помогне не само в процеса на подбор, но и за развитието на вече наетите служители, вземането на решения и разрешаването на конфликти. Фокусът на модела е върху т.нар. hard skills. Това са уменията, нужни за изпълнението на задачите в дадена позиция. Те са специфични за всяка роля и тук няма да ги разглеждаме.

Изграждането на компетенции, свързани с длъжността е ключово. Трябва да внимавате обаче, да не сложите прекалено много изисквания, тъй като това усложнява процеса по подбор по отношение на намиране на специалист, пасващ на всички изисквания, както и по отношение на неговите финансови изисквания. Hard skills компетенциите са по-лесни за изброяване, докато повечето предприемачи изпитват затруднения в открояването на soft skills компетенциите, затова в текста ще обърнем внимание на тях.

Извеждането на soft skills компетенциите е първата стъпка от процеса по изграждане на компетентностния модел. Помислете какво е важно за вас да притежават служителите по отношение на поведение и личностни характеристики. Тъй като те ще се отнасят до настоящите и бъдещите хора в компанията, най-добре е ако направите общо обсъждане, за да ги изведете. По този начин, ще видите кое е важно за служителите и те ще се чувстват въвлечени в процеса по изграждане на културата на компанията. А това, особено за start-up компаниите, води до повишаване на чувството за принадлежност и за мотивацията.

Soft skills компетенциите могат да бъдат изведени и от ценностите на компанията. В идеалния случай, двете ще се допълват и по този начин ще формират основните характеристики на ролите и служителите, които търсите. Придържайте се към малка бройка soft skills компетенции (оптималното число е пет), за да може фокусът да е насочен към малко, но ценни качества, които търсите в служителите.

Компетентностния модел се използва за изграждане на модел за оценка на представянето. Голяма част от компаниите използват модели за оценка, базирани на ясно поставени цели, измервани количествено. Оценката на база soft skills компетенциите може да бъде субективна и не изцяло точна, тъй като говорим за характеристики и поведения, които нямат ясни граници. Въпреки това, ако решите да включите такова измерване, трябва да имате предвид няколко неща. Скалата за оценка е хубаво да бъде със седем нива, тъй като в голяма част от случаите, оценките, които се дават се намират по средата, а не в крайните стойности. По този начин, давате повече възможности за избор и не ограничавате оценката. Друго, което е хубаво да имате предвид е, че цялата оценката на компетентностите се прави от прекия ръководител на съответния служител. Ако компанията има специалист Човешки капитал, той или тя, фасилитира този процес и ако е нужно обучава прекия мениджър как да извърши оценката. Когато поднасяте обобщената информация на служителя, който сте оценявали, бъдете честни и открити. Опитайте се да не отивате в крайности, а поднесете информацията така, че конструктивната критика да подтикне човека да се подобри.

Изграждането на модел с компетенции понякога се припокрива с основните ценности на компанията. Въпреки това, характеристиките и поведенията, които търсим в служителите си и самите нас, са много повече. Ценностите задават посоката, докато компетенциите представляват стъпките, които предприемаме към крайната цел. А тя успехът, особено важен за start-up компаниите.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.centranum.com/resources/competency-management/use-core-competencies/

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top